Hallinnointi

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä (23.2.2017)
Löydät aiemmat selvitykset täältä.

Palkka- ja palkkioselvitys

Sponda Oyj on Suomessa rekisteröity julkinen osakeyhtiö, joka on listattu NASDAQ OMX Helsingin Pörssissä. Sponda -konsernin päätöksenteossa ja hallinnossa noudatetaan Suomen osakeyhtiölakia, julkisesti noteerattuja yhtiöitä koskevia muita säädöksiä sekä Sponda Oyj:n yhtiöjärjestystä. Sponda noudattaa listattuja yhtiöitä koskevia Nasdaq Helsinki Oy:n antamia sääntöjä ja määräyksiä sekä 1.1.2016 voimaan astunutta Hallinnointikoodia Corporate Governance 2015. Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n julkaisema Hallinnointikoodi Corporate Governance 2015 on saatavilla Arvopaperimarkkinayhdistyksen internet-sivuilla www.cgfinland.fi.

Suomen osakeyhtiölain ja Spondan yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiön määräysvalta ja hallinto on jaettu yhtiökokouksessa edustettujen osakkeenomistajien, hallituksen ja toimitusjohtajan kesken. Toimitusjohtajaa avustaa johtoryhmä.

Spondan hallinnoinnin kuvaus ja Hallinnointikoodi Corporate Governance 2015 mukainen selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä ovat julkisesti saatavilla Spondan internetsivuilla.