Hallinnointi

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä (23.2.2017)
Löydät aiemmat selvitykset täältä.

Sponda Oyj on Suomessa rekisteröity julkinen osakeyhtiö, joka on listattu NASDAQ OMX Helsingin Pörssissä. Sponda -konsernin päätöksenteossa ja hallinnossa noudatetaan Suomen osakeyhtiölakia, julkisesti noteerattuja yhtiöitä koskevia muita säädöksiä sekä Sponda Oyj:n yhtiöjärjestystä. Sponda noudattaa listattuja yhtiöitä koskevia Nasdaq Helsinki Oy:n antamia sääntöjä ja määräyksiä sekä 1.1.2016 voimaan astunutta Hallinnointikoodia Corporate Governance 2015. Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n julkaisema Hallinnointikoodi Corporate Governance 2015 sekä aiempi Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodi 2010 ovat saatavilla Arvopaperimarkkinayhdistyksen internet-sivuilla www.cgfinland.fi.

Suomen osakeyhtiölain ja Spondan yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiön määräysvalta ja hallinto on jaettu yhtiökokouksessa edustettujen osakkeenomistajien, hallituksen ja toimitusjohtajan kesken. Toimitusjohtajaa avustaa johtoryhmä.

Spondan hallinnoinnin kuvaus ja Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin 2010 suosituksen 54 mukaisesti laadittu selvitys ovat julkisesti saatavilla Spondan internetsivuilla.